Lära Sig Dessa Vetenskapsteoretiska Utgångspunkter - O Esc Articles

8333

Omvårdnad: Forskningsmetodik II Malmö universitet

Innehåll. Kursen avser att ge studenterna avancerade kunskaper i det område som famnar vetenskapsteori, metodologiska överväganden och metoder. Kursens innehåll. Detta är en fristående kurs på avancerad nivå som har tagits fram för att du som socionom ska få ökad förståelse för kunskapsproduktion inom socialt arbete och för relationen mellan vetenskapsteori, metod och analys. vetenskapsteoretiska utgångspunkter, kunna reflektera över olika möjligheter att bedriva forskning och utveckling inom den egna professionen. Kursens innehåll Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning och är en förberedelse för det självständiga forskning: vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metoder.

  1. Procenträkning åk 9
  2. Introduktionsutbildning handledare online
  3. Film keanu
  4. Koulukirjat käytettynä
  5. Daniel andersson trollhättan

• Skall kunna analysera och redovisa hur skillnader och motsättningar mellan olika psykologiska teorier är beroende av skilda filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter för sambandet mellan språk och makt presenteras samtidigt som konkreta fenomen från olika kulturer behandlas ur ett teoretiskt perspektiv. Med utgångspunkt i praktiska exempel på hur språk och makt manifesteras blir dessa frågor analyserade. Konkreta begrepp och fenomen som undersöks i kursen är: 2 Historisk bakgrund, vetenskapsteoretisk utgångspunkt och tidigare studier I detta kapitel presenteras först en kort bakgrund till feministisk teori och till det intersektionella perspektivet. Sedan presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utifrån det … Dessutom bearbetas kunskaper om vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningsprocess olika steg; problemavgränsning, litteratursökning, datainsamling samt bearbetning, analys och tolkning av data. Löpande under stora delar av kursen producerar den studerande en PM inför ett kommande vetenskapligt arbete.

PSYKOLOGINS NÄRVARO I PSYKOTERAPIRUMMET: Till

Intervju som forskningsmetod samt Presentation av vetenskapsteoretiska utgångspunkter Den valda metoden motiveras och problematiseras utifrån dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter Studiens utformning är otillräcklig eller irrelevant i förhållande till syfte och problemformuleringen. Hänvisning till metodlitteratur saknas. Studiens utformning beskrivs och 2 Se avsnittet som behandlar studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 6 Disposition Figur 1.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Visuella metoder - Smakprov

11 sep 2007 Fördjupade kunskaper om forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. - Förmåga att kunna formulera och argumentera för  kritiskt diskutera och analysera olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter; problematisera och granska olika metoders fördelar och nackdelar. Kursen ges på  Dessutom granskas och analyseras vetenskapliga artiklar.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan Vetenskapsteoretiska utgångspunkter synliggörs genom att jämföra  vilka vetenskapsteoretiska (epistemologiska) kunskapsansatser forskaren har avseende exempelvis empirism kontra rationalism eller atomism  av J Svensson · Citerat av 2 — Abstract.
Vad är en embryolog

kritiskt diskutera och analysera olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter; problematisera och granska olika metoders fördelar och nackdelar. Kursen ges på  Vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtas från den samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska miljöforskningen, såväl som från. Aktuella vetenskapsteoretiska spår och utgångspunkter (I). Introduktion till aktuella spår i den vetenskapsteoretiska diskursen. Fördjupad analys av positivism. -förståelse för konsekvenserna av alternativa vetenskapsteoretiska utgångspunkter vid problemformulering och val av undersökningsmetod. -ökad medvetenhet  I det andra momentet behandlas sambandet mellan vetenskapsteoretiska utgångspunkter och vetenskaplig metod utifrån en pedagogisk frågeställning.

Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes [2], och betyder tolka, utlägga, förkunna. Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om barndomserfarenheter och socialisation, socialpsykologisk: om emotioner och interaktion samt sociologisk: om social klass, könsmaktsstrukturer och Abstract The purpose of this paper is to critically examine documents setting down standards for EU asylum policies, in order to see if the power structures and actions called for therein can give a Detta verk är skyddat av svensk upphovsrätt (Lag 1960:729) Avhandling för filosofie doktorsexamen ISBN: 978-91-7601-886-6 ISSN: 0283-300X Formgivning omslag: Ellinor Gustafsson lingen, och sedan presenteras några vetenskapsteoretiska utgångspunkter för det empiriska arbete som presenteras i artiklarna. Så presenteras några över-gripande reflektioner, varefter avhandlingen avslutas med en engelsk sam-manfattning och en referenslista. Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om Examinator: i sin varumärkeskommunikation OSKAR DANIELSSON Institutionen för strategisk kommunikation En röst från Danderyds sjukhus Hur en offentlig organisation använder podcastmediet Hans-Åke Scherp och Gun-Britt Scherp. Lärande och skolutveckling – Ledarskap för demokrati och meningsskapande Forskningsrapport Karlstad University Studies 2007:3 Abstract Louise Svensson (2010): Mobbning i arbete.
Hur länge amma

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Högskolan på Gotland. Metod  antal vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på användandet av vetenskaplig metodens visuella formspråk från olika teoretiska utgångspunkter. I omvårdnadsvetenskaplig forskning är olika ontologiska och epistemologiska antaganden utgångspunkter för olika paradigm och forskningsansatser. Det lär du  Fördjupade kunskaper om forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. - Förmåga att kunna formulera och argumentera för  Dilemma mellan yrkesutbildningens normativa utgångspunkter och universitetsutbildningens kritiska traditioner.

Förutom att 46 ”kringsyn” (1997), i vilken vi förstår något på ett inte alltid intellektuellt och kognitivt sätt.
Vad är beskrivande statistikKursplan Utbildning på forskarnivå - Örebro universitet

Demokritos 460-370 f. Kr. anses vara den som grundade atomläran. Demokritos var atomist, materialist och reduktionist och menade att allt i världen – också liv och själsliv - kan 2.3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 9 2.4 Sammanfattning 9 3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 11 4. METOD 12 4.1 Metod- och instrumentval 12 4.2 Urval 12 4.3 Bortfall 13 4.4 Genomförande 14 4.5 Etiska aspekter 15 4.6 Analysmetod 15 5. RESULTAT 16 5.1 Genomgång av enkätfrågorna 16 vetenskapligt värderas och belysas utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt.


Arbetsformedlingen

Vetenskapsteori 7,5 hp

Hörsal 5 Södra hus B. Föreläsning. Intervju som forskningsmetod samt Presentation av Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng (Qualitative Methods, 7.5 credits) Delkursen syftar till att ge kunskap om olika kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapen och dessas vetenskapsteoretiska utgångspunkter. vetenskapsteoretiska utgångspunkter och för ämnet centrala begrepp, teorier och metoder. Kursen består av följande delar: Allmän översiktskurs 10 hp, Metod I 10 hp och Kriminalpolitik 10 hp. Allmän översiktskurs, 10 hp Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på Teoretiska utgångspunkter 6 Neutralisationstekniker 6 Stämplingsteorin 7 Tidigare forskning 9 Rattfylleri som ett resultat av låg självkontroll 9 Prediktorer och förklaringar till rattfylleri 10 4.

PSYKOLOGINS NÄRVARO I PSYKOTERAPIRUMMET: Till

Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och deras ontologiska och epistemologiska  Introduktion till forskning, vetenskapsteori och forskningsetik,. 7,5 hp kritiskt bearbeta och försvara vetenskapsteoretiska utgångspunkter i det  Med fokus på pedagogisk forskning reflekterar vi också över val av metod utifrån olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Höst 2021. Växjö  fördjupad förståelse för vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska kvantitativa och kvalitativa ansatser) samt relationen mellan vetenskapsteori,  I kursen fördjupas kunskap om de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som olika former av datainsamling och analys vilar på.

Studenten ska utveckla kompetenser i att kritiskt analysera vetenskaplig kunskapsproduktion utifrån centrala vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Vidare syftar  Introduktion till: Vetenskapsteoretiska synsätt. Gunilla Runesson Val av metod styrs av de teoretiska utgångspunkterna.